Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. Vervoerder: Coureur VS gevestigd te Sint Annaparochie en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80225462.
 2. Klant: de onderneming met wie Vervoerder een overeenkomst is aangegaan.
 3. Geadresseerde: de ontvanger van het bij Klant bestelde pakket dat door Vervoerder bezorgd wordt.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden die Vervoerder aan Klant verstrekt. Dit met inbegrip van eventuele aanvullende overeenkomsten.
 5. Voor zover algemene voorwaarden van Klant van toepassing worden verklaard, geldt dat deze uitdrukkelijk van de hand worden gewezen indien de inhoud daarvan niet verenigbaar is met de bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden.
 6. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen.

Artikel 2. Algemene Vervoercondities 2002

 1. Op het vervoer van goederen over de weg door Vervoerder zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, (hierna: ‘de AVC 2002’) van toepassing.
 2. De AVC 2002 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam en de Rechtbank Rotterdam.
 3. De AVC 2002 zijn te raadplegen via de volgende link: https://www.sva.nl/avc.
 4. De AVC 2002 worden op verzoek van Klant kosteloos toegezonden.
 5. Ingeval van strijdigheid tussen één of meerdere bepalingen uit de algemene voorwaarden van Vervoerder en één of meerdere bepalingen uit de ACV 2002, prevaleren de algemene voorwaarden van Vervoerder, tenzij anders bepaald.

Artikel 3. Offertes

 1. Offertes van Vervoerder zijn gedagtekend en gelden ingaande die dag gedurende 30 dagen, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van aan Vervoerder verstrekte gegevens, waarop Vervoerder haar aanbieding baseert.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
 4. Mondelinge toezeggingen door Vervoerder zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, offertes of publicaties binden Vervoerder niet.
 6. Klant dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vervoerder.

Artikel 4. Prijzen

 1. Prijzen en bedragen vermeld in offertes en overeenkomsten zijn in Euro’s en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst de prijzen van externe partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, wijzigen, is Vervoerder gerechtigd om de prijzen tussentijds te wijzigen.

Artikel 5. Overeenkomst(en)

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van Vervoerder schriftelijk of telefonisch is geaccepteerd.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Klant. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 3. Overeenkomsten worden naar het beste kunnen en met redelijk te verwachten zorgvuldigheid uitgevoerd.

Artikel 6. Pick-ups en proefperiode

 1. Indien Klant een pick-up wenst te annuleren, dient zij de order uiterlijk 12:00 op de dag van de pick-up via mail, telefoon of Whatsapp van Vervoerder te annuleren, bij gebreke waarvan vergoeding op basis van lid 2 plaatsvindt.
 2. Indien niet wordt voldaan aan lid 1 wordt €15,00 aan vergoeding aan Klant opgelegd.
 3. Voor nieuwe klanten hanteert Vervoerder een proefperiode van 1 week. Deze week gaat in vanaf de eerste orderplaatsing. Gedurende de proefperiode hoeft niet te worden voldaan aan de het genoemde in lid 1.

Artikel 7. Bezorging

 1. Indien een pakket niet bij Geadresseerde kan worden bezorgd doordat zij niet thuis is, is Vervoerder gerechtigd het pakket bij de buren af te leveren, tenzij Geadresseerde hiertegen expliciet bezwaar heeft gemaakt.
 2. Indien een pakket overeenkomstig lid 1 bij de buren is afgeleverd, worden de buren geacht het pakket namens Geadresseerde in ontvangst te hebben genomen en aanvaard.
 3. Vervoerder is gerechtigd pakketten van het formaat Brievenbuspakket in de brievenbus van Geadresseerde af te leveren.
 4. Indien een pakket overeenkomstig lid 3 in de brievenbus is afgeleverd, wordt Geadresseerde geacht het pakket in ontvangst te hebben genomen en aanvaard.

Artikel 8. Facturatie en betaling

 1. De betalingstermijn is 7 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Facturatie vindt iedere eerstvolgende werkdag na een weekend plaats, waarbij alle zendingen van de week daarvoor worden gefactureerd.
 3. Vervoerder kan een aanbetaling op door Klant te betalen bedragen verlangen.
 4. Alleen betalingen verricht door overmaking op de ten name van Vervoerder gestelde bank- of girorekening leiden tot kwijting van Klant.
 5. Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is en is de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 6. Bij niet-tijdige betaling zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten, berekend overeenkomstig Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het bijbehorende Besluit.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 1. Vervoerder is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
  1. Vervoerder bij het uitvoeren van de overeenkomst dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;
  2. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de overeenkomst dient te

worden uitgevoerd niet voldoe(t)(n) aan de daaraan door de wet gestelde eisen;

 1. na het sluiten van de overeenkomst Vervoerder ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 1. Vervoerder is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en Klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
 2. Vervoerder is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Klant surseance van betaling verzoekt of deze aan Klant wordt verleend, ingeval Klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval Klant niet in staat is aan haar schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van haar bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids-)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
 3. Indien Klant niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is Vervoerder gerechtigd de werkzaamheden voor Klant direct op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

Artikel 11. Reclames

 1. Reclames over door Vervoerder geleverde werkzaamheden dienen door Klant binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Vervoerder te worden gemeld.
 2. Niet-zichtbare gebreken dient Klant binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Vervoerder.

Artikel 12. Schade en verlies

 1. Schade aan het afgeleverde dient door Klant binnen 7 dagen na ontvangst door Geadresseerde schriftelijk bij Vervoerder te worden gemeld.
 2. Verlies van een pakket dient door Klant binnen 14 dagen na verzending schriftelijk bij Vervoerder te worden gemeld.
 3. Ingeval van schade of verlies, dient Klant haar volledige medewerking te verlenen zodat Vervoerder het geval kan onderzoeken en dient zij op verzoek van Vervoerder alle van belang zijnde stukken ter hand te stellen.
 4. Indien een pakket met uiterlijk zichtbare schade is afgeleverd en Geadresseerde bij aflevering geen schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt jegens Vervoerder, wordt Vervoerder geacht het pakket in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin zij het pakket heeft ontvangen.
 5. Indien niet aan enige voorwaarde van dit artikel is voldaan, vervalt ieder recht op schadevergoeding.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Vervoerder kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend;
  2. enige daad of nalatigheid van Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Klant te werk zijn gesteld.
 2. Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Vervoerder is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. Noch Vervoerder zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens Klant aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.
 4. Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat Klant of door haar ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.
 5. Indien Vervoerder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vervoerder beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Vervoerder gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Vervoerder beperkt tot maximaal € 250,00 per zending. Hierbij wordt uitgegaan van de marktwaarde van het geleverde.
 6. Gebruiksschade en vertragingsschade komen in geen geval voor vergoeding door Vervoerder in aanmerking.
 7. Vervoerder staat niet in voor de inhoud van het pakket. Indien de inhoud van het pakket niet overeenkomt met hetgeen is vermeld op de vrachtbief of met hetgeen tussen Klant en Geadresseerde is overeengekomen, zal dit in geen geval leiden tot enige vergoeding door Vervoerder.
 8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant uit welke hoofde ook jegens Vervoerder vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Vervoerder kan aanwenden.

Artikel 14. Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van één der partijen heeft Vervoerder het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Vervoerder wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet- toerekenbare tekortkoming van Vervoerder, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Vervoerder.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Vervoerder zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Vervoerder en/of van Klant of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transport- moeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet Klant in ieder geval haar verplichtingen jegens Vervoerder tot aan dat moment nakomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland.